REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW „Karafka wina gratis”

§1
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji jest firma MEDSUN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy M.C. Skłodowskiej 33.
 2. Promocja jest ograniczona czasowo do dnia 31/01/2010. Odebranie produktu promocyjnego po tym czasie jest bezzasadne.
 3. Promocja jest organizowana we współpracy z New Age Media Sp. z o.o., ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa, Nr KRS: 0000014772, Sąd Rej. dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Nr NIP: 522 261 67 44 Kapitał zakładowy: 50 000 zł
 4. Akcja promocyjna jest organizowana w Kinie Helios w Olsztynie w Centrum Handlowym Alfa (ul. Piłsudskiego 16, 10-576, Olsztyn).
 5. Produkt promocyjny można odebrać tylko i wyłącznie w okresie trwania promocji za okazaniem biletów w kina Helios
 
§ 2
Zasady Promocji
 1. Każdy klient, który w okresie od 25/12/2009 do 31/01/2010 dokona zakupu w restauracji Greco w Olsztynie dwóch dań głównych z karty oraz okaże bilet z Kina Helios otrzyma karafkę wina.
 2. O chęci skorzystania z promocji klient restauracji musi poinformować obsługę przed złożeniem zamówienia.
 3. Promocja nie dotyczy dań na wynos
 4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w restauracji.
 
§ 3
Postanowienia końcowe
 
 1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz w Restauracji Greco W Olsztynie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będę przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.
 5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 

Design & CMS: GALINDIA
Marka GRECO należy do grupy